Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Κ.Υ.Α. 17047/4.12.2012
Ημερομηνία: 04/12/2012
ΦΕΚ: 3437 Β΄
Περιγραφή:
Ένταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. της διαδικασίας προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών.
Υ.Α. 52650/5.12.2012
Ημερομηνία: 05/12/2012
ΦΕΚ: 3327 Β'
Περιγραφή:
Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011: η Δ/νση Καζίνο παραμένει στο Υπουργείο Τουρισμού έως την 31.08.2013.
17393/7.12.2012
Ημερομηνία: 07/12/2012
ΦΕΚ: 3292 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (ΦΕΚ 2156/Β), όπως ισχύει.
Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012
Ημερομηνία: 07/12/2012
ΦΕΚ: 3292 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (ΦΕΚ 2156/Β), όπως ισχύει.
Υ.Α. 17591/12.12.2012
Ημερομηνία: 12/12/2012
ΦΕΚ: 3356 Β΄
Περιγραφή:
Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Κ.Υ.Α. 18062/20.12.2012
Ημερομηνία: 20/12/2012
ΦΕΚ: 3401 Β΄
Περιγραφή:
Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε
με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του ξεναγού.
Υ.Α. 18401/31-12-2012
Ημερομηνία: 31/12/2012
ΦΕΚ: 3445 Β΄
Περιγραφή:
Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων και για την εναρμόνιση τους με τις προδιαγραφές ίδρυσης χιονοδρομικών κέντρων.
Υ.Α. 1420/29.1.2013
Ημερομηνία: 29/01/2013
ΦΕΚ: 137 Β΄
Περιγραφή:
Προσδιορισμός των οργανικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Υ.Α. 1721/4.2.2013
Ημερομηνία: 04/02/2013
ΦΕΚ: 188 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ' αρ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων" (ΦΕΚ Β΄ 1932), όπως ισχύει.
ΦΕΚ Παράτασης Εναλλακτικού Τουρισμού
Ημερομηνία: 29/12/2014
ΦΕΚ: 3514
Περιγραφή:
Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ: Φ.Ε.Κ. 3514 / 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης