Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Κ.Υ.Α. 19431/28.08.2013
Ημερομηνία:
ΦΕΚ:
Περιγραφή:
Τροποποίηση της με αρ. 798/13.01.2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβένρησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού "Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων - Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄)".
Υ.Α. 543606/1980
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 1298/Β/1980
Περιγραφή:
Καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. 17955/05.08.2013
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 2061 Β'
Περιγραφή:
Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 "Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών" (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), όπως ισχύει.
Απόφαση 530992/1987 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Ημερομηνία: 23/10/1987
ΦΕΚ: 557/Β/1987
Περιγραφή:
Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.
«Κεφάλαιο 3: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα. Με το άρ. 46 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α΄) καταργείται το κεφ. 3 της ως άνω απόφασης από 8/10/2013.»

Υ.Α. 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987
Ημερομηνία: 15/12/1987
ΦΕΚ: 719/Β/1987
Περιγραφή:
Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης
Κ.Υ.Α. 23908/1991
Ημερομηνία: 09/04/1991
ΦΕΚ: 208/Β/1991
Περιγραφή:
Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90
Υ.Α. 520010/1994
Ημερομηνία: 26/01/1994
ΦΕΚ: 42/Β/1994
Περιγραφή:
Καθορισμός προδιαγραφών γκολφ
Απόφαση 530264/5.4.1994 Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
Ημερομηνία: 05/04/1994
ΦΕΚ: 268 Β
Περιγραφή:
Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (campings) παρ. 3 του άρ. 3 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 518088/2001 (ΦΕΚ 1286 Β) υπουργική απόφαση
Απόφαση 514703/ειδ.αριθ.197/1994 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Ημερομηνία: 19/09/1994
ΦΕΚ: 704/Β/1994
Περιγραφή:
Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων
Απόφαση 502932/30.9.1994 Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
Ημερομηνία: 30/09/1994
ΦΕΚ: 779 Β΄
Περιγραφή:
Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ναυλομεσιτικά γραφεία

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης