Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Απόφαση 515519/ειδ. αριθ. 165/1994 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Ημερομηνία: 14/10/1994
ΦΕΚ: 778/Β/1994
Περιγραφή:
Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc στις Τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/93.
Υ.Α. 522808/10.04.1995
Ημερομηνία: 10/04/1995
ΦΕΚ: 331 Β
Περιγραφή:
Διαδικασίες έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους ξενωνες νεότητας
Απόφαση 522883/1995 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Ημερομηνία: 23/05/1995
ΦΕΚ: 454/Β/1995
Περιγραφή:
Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις προώθησης ή/ και πραγματοποίησης πωλήσεων δικαιωμάτων χρονομεριστικής κυριότητας ή χρήσης καταλυμάτων (Time share marketing companies).
Υ.Α. Τ/4486/1999
Ημερομηνία: 22/12/1999
ΦΕΚ: 2202/Β/1999
Περιγραφή:
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων
Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. Α-48191/3257/2000
Ημερομηνία: 21/08/2000
ΦΕΚ: 1026/Β/2000
Περιγραφή:
Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια
Υ.Α. Τ/2738/2001
Ημερομηνία: 09/05/2001
ΦΕΚ: 530/Β/2001
Περιγραφή:
Συμπλήρωση της Τ/4486/3.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2202/Β/22.12.99) Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων
Υ.Α. Τ/10004/2002
Ημερομηνία: 16/10/2002
ΦΕΚ: 1339/Β/2002
Περιγραφή:
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων
Κ.Υ.Α. Τ/7662/25.10.2002
Ημερομηνία: 25/10/2002
ΦΕΚ: 1375 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας σχολών ξεναγών
Υ.Α. Τ/6736/1.07.2003
Ημερομηνία: 01/07/2003
ΦΕΚ: 929 Β'
Περιγραφή:
Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, όπως ισχύει: σε αυτόν ορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καζίνο, της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, των Κλιμακίων Ελέγχου των Καζίνο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης