Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Υ.Α. Τ/6888/2003
Ημερομηνία: 11/07/2003
ΦΕΚ: 959/Β/2003
Περιγραφή:
Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων
Κ.Υ.Α. Τ/7681/2003
Ημερομηνία: 25/07/2003
ΦΕΚ: 1040/Β/2003
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990
Υ.Α. Τ/7429/2003
Ημερομηνία: 08/08/2003
ΦΕΚ: 1123/Β/2003
Περιγραφή:
Ίδρυση Eνοικιαζoμένων - Επιπλωμένων Δωματίων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών
Κ.Υ.Α. Τ/9803/2003
Ημερομηνία: 16/09/2003
ΦΕΚ: 1323/Β/2003
Περιγραφή:
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, όπως ισχύει.
Υ.Α. Τ/11754/2003
Ημερομηνία: 17/10/2003
ΦΕΚ: 1536/Β/2003
Περιγραφή:
Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων
Υ.Α. Τ/15802/2003
Ημερομηνία: 24/12/2003
ΦΕΚ: 1927/Β΄/2003
Περιγραφή:
Τροποποίηση της 520010/6/26.1.1994 υπουργικής απόφασης Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας γηπέδων γκολφ, προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων γκολφ
Υ.Α. Τ/185/2004
Ημερομηνία: 20/01/2004
ΦΕΚ: 69/Β/2004
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/7429/16.7.03 (Φ.Ε.Κ. 1123/Β/8.8.03) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών
Υ.Α. 2868/27.02.2004
Ημερομηνία: 27/02/2004
ΦΕΚ: 398 Β
Περιγραφή:
Κανονισμός ορειβατικών καταφυγίων
Υ.Α 610/16.01.2006
Ημερομηνία: 16/01/2006
ΦΕΚ: 95 Β
Περιγραφή:
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αρ. Τα/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536 Β) απόφασης υφυπουργού Ανάπτυξης περί "Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων"
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006
Ημερομηνία: 28/08/2006
ΦΕΚ: 1225 Β΄
Περιγραφή:
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ "σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων"
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης