Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Κ.Υ.Α. 11280/2006
Ημερομηνία: 02/10/2006
ΦΕΚ: 1444/Β/2006
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990.
Υ.Α. 13635/2006
Ημερομηνία: 17/11/2006
ΦΕΚ: 1684/Β/2006
Περιγραφή:
Συμπλήρωση του π.δ. 337/2000 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/28.12.2000) περί κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών
Υ.Α. 16655/22.12.2006
Ημερομηνία: 22/12/2006
ΦΕΚ: 1932 Β΄
Περιγραφή:
Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών ιαματικών πόρων
Υ.Α. 12403/25.07.07
Ημερομηνία: 25/07/2007
ΦΕΚ: 1441 B΄
Περιγραφή:
τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
Κ.Υ.Α. 12061/2007
Ημερομηνία: 03/08/2007
ΦΕΚ: 1393/Β/2007
Περιγραφή:
Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004
Κ.Υ.Α. 22212/2008
Ημερομηνία: 14/02/2008
ΦΕΚ: 2267/Β/2008
Περιγραφή:
Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
Υ.Α. 16820/11.08.08
Ημερομηνία: 11/08/2008
ΦΕΚ: 1726 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13635/3-17.11.06 του Υπουργού Τουριατικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1684 Β) περί τροποποίησης των διατάξεων του ΠΔ 337/2000
Κ.Υ.Α. 16753/2008
Ημερομηνία: 29/08/2008
ΦΕΚ: 1726/Β/2008
Περιγραφή:
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α-48191/3257/31.7.2000 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ
Υ.Α. 18582/11.09.2008
Ημερομηνία: 11/09/2008
ΦΕΚ: 1926 Β΄
Περιγραφή:
Γενικό μητρώο ιαματικών φυσικών πόρων
Υ.Α. 9833/26.05.2009
Ημερομηνία: 26/05/2009
ΦΕΚ: 1055 Β΄
Περιγραφή:
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης