Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Υ.Α. 24208/4.6.2009
Ημερομηνία: 04/06/2009
ΦΕΚ: 1138 Β΄
Περιγραφή:
Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
Υ.Α. 24208/4.6.2009
Ημερομηνία: 04/06/2009
ΦΕΚ: 1138 Β
Περιγραφή:
Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
Υ.Α. 14423/05.08.09
Ημερομηνία: 05/08/2009
ΦΕΚ: 1711 B΄
Περιγραφή:
τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
Υ.Α. 15291/27.08.09
Ημερομηνία: 27/08/2009
ΦΕΚ: 1842 B΄
Περιγραφή:
τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
Κ.Υ.Α. 16793/23-9-2009
Ημερομηνία: 23/09/2009
ΦΕΚ: 2086 Β΄
Περιγραφή:
Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004
Κ.Υ.Α. 165255/ΙΑ/29-12-2010
Ημερομηνία: 29/12/2010
ΦΕΚ: 2157 Β΄
Περιγραφή:
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010
Κ.Υ.Α. 16597/29.12.2010
Ημερομηνία: 29/12/2010
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2156 Β’
Περιγραφή:
Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό
Κ.Υ.Α. 16598/2010/29.12.2010
Ημερομηνία: 29/12/2010
ΦΕΚ: 2189 Β
Περιγραφή:
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/1623/19.1.2011
Ημερομηνία: 19/01/2011
ΦΕΚ: 29 Β’
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1621/19.1.2011
Ημερομηνία: 19/01/2011
ΦΕΚ: 29 Β
Περιγραφή:
Απλούστευσης της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων. Ένταξη διαδικασίας στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης