Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622/19.01.2011
Ημερομηνία: 19/01/2011
ΦΕΚ: 27 Β΄
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628/19.1.2011
Ημερομηνία: 19/01/2011
ΦΕΚ: 25 Β
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1624/19.01.2011
Ημερομηνία: 19/01/2011
ΦΕΚ: 28 Β
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1619/20.01.2011
Ημερομηνία: 20/01/2011
ΦΕΚ: 28 Β΄
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1626/20.01.2011
Ημερομηνία: 20/01/2011
ΦΕΚ: 26 Β΄
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.). Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. 1597/28.1.2011
Ημερομηνία: 28/01/2011
ΦΕΚ: 108 Β
Περιγραφή:
Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ
Υ.Α. 1856/2.2.2011
Ημερομηνία: 02/02/2011
ΦΕΚ: 352 Β
Περιγραφή:
Κατάργηση παραρτημάτων ΕΟΤ
Κ.Υ.Α. 2874/21.02.2011
Ημερομηνία: 21/02/2011
ΦΕΚ: 421 Β
Περιγραφή:
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α) όπως ισχύει
Υ.Α. 7073/17.05.2011
Ημερομηνία: 17/05/2011
ΦΕΚ: 1266 Β
Περιγραφή:
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.05.2011
Ημερομηνία: 20/05/2011
ΦΕΚ: 1301 Β΄
Περιγραφή:
Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε
επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς
οδηγό, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης