Υπουργικές Αποφάσεις
Είδος Επιχείρησης: 

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.05.11
Ημερομηνία: 20/05/2011
ΦΕΚ: 1301 Β΄
Περιγραφή:
Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Κ.Υ.Α. 12726/27.09.2011
Ημερομηνία: 27/09/2011
ΦΕΚ: 2190 Β΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της με αριθ. 22212/2008 ΚΥΑ
Κ.Υ.Α. 21869/08.11.2011
Ημερομηνία: 08/11/2011
ΦΕΚ: 2650/Β
Περιγραφή:
Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)
Κ.Υ.Α. 14737/9.11.2011
Ημερομηνία: 09/11/2011
ΦΕΚ: 2607 Β
Περιγραφή:
Τροποποίηση της αριθ. 1597/28.1.2011 κοινής απόφασης
Κ.Υ.Α. 14759/09.11.2011
Ημερομηνία: 09/11/2011
ΦΕΚ: 2657 Β΄
Περιγραφή:
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)
Κ.Υ.Α. Δ6Α 1162069 ΕΞ/28.11.2011
Ημερομηνία: 28/11/2011
ΦΕΚ: 2779 Β
Περιγραφή:
Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε. με απορρόφηση της πρώτης απο τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.
Υ.Α. 1958/13.01.2012
Ημερομηνία: 13/01/2012
ΦΕΚ: 21 Β
Περιγραφή:
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 4 του ν. 4014.2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) - ιδιαίτερα το Παράρτημα VI "Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομμέα, αθλητισμού και αναψυχής", όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β) υπουργική απόφαση
Υ.Α. 1958/13.01.2012
Ημερομηνία: 13/01/2012
ΦΕΚ: 21 Β΄
Περιγραφή:
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 4 του ν. 4014.2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) - ιδιαίτερα το Παράρτημα VI "Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομμέα, αθλητισμού και αναψυχής", όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β) υπουργική απόφαση.
Κ.Υ.Α. 798/13.1.2012
Ημερομηνία: 13/01/2012
ΦΕΚ: 19 Β΄
Περιγραφή:
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων − Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)
Υ.Α. 177/1.2.2012
Ημερομηνία: 01/02/2012
ΦΕΚ: 319 Β
Περιγραφή:
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης