Leadership

Minister of Tourism

Vassilis Kikilias

Deputy Minister of Tourism

Sofia Zacharaki

Photo Anastasopoulou Olympia

Secretary General for Tourism Policy and Development

Olympia Anastasopoulou

Scroll to Top