Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) -Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact

Δράση – Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19

Παραδοτέο: Προσαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικού Μάρκετινγκ στα δεδομένα της πανδημίας του Cocid-19. 

Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υλοποίησε τέσσερις δράσεις για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της δράσης για την ανανέωση της στρατηγικής τουριστικού μάρκετινγκ, η παρούσα έκθεση αποτελεί την προτεινόμενη προσαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικού Μάρκετινγκ για τα έτη 2022-23 στις επιπτώσεις του COVID-19, προκειμένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στις συνθήκες της πανδημίας.

Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD)

Activity – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact

Deliverable: Adaptation of the National Tourism Marketing Strategy in light of the COVID-19 Tourism Impact

The Ministry of Tourism, in collaboration with the World Tourism Organization (UNWTO) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) have implemented four activities to help Greece’s tourism sector recover from the impact of the pandemic.

This report is the proposed adaptation of the National Tourism Marketing Strategy for 2022-23 to the effects of COVID-19 for Greece to respond as effectively as possible to the circumstances of the pandemic.

Scroll to Top