ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Ε.Π.Τ.Υ.Ε.)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013” σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, μέσω της χρηματοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς προτεραιότητας της θεματικής προτεραιότητας “Τεχνική Βοήθεια” που προβλέπονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (άρθρο 11 και Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ.αριθμ. 85 «Προπαρασκευή, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 “Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφόρηση και δημοσιότητα”.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος (www.tye.gr).

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top