ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007–2013 αφορά στη «δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή.»

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος
2. Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
3. Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:
1. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας.
2. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα.
3. Αειφόρος ανάπτυξης και ποιότητα ζωής.
4. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του προγράμματος ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών.

http://www.pepdym.gr/
http://www.pepkm.gr/web/guest/home
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top