Μελέτες / Πίνακες

Μελέτες και στατιστικά δεδομένα για τον Τουρισμό από επίσημες αρχές, οργανισμούς και φορείς, συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής αλλά και στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα του Τουρισμού.

Προς την κατεύθυνση της συλλογής, καταγραφής, κωδικοποίησης, ανάλυσης  και αποτίμησης των αριθμητικών δεδομένων σε ό,τι αφορά στον Τουρισμό, συνεισφέρουν επίσης, το Παρατηρητήριο Τουρισμού αλλά και ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ), βασικά οικονομικά και στατιστικά εργαλεία πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, με σκοπό την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής στον Τουρισμό.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top