Στοιχεία ΜΗΤΕ

Opendata – Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Επιχειρήσεις Ενοικιάσης Αυτοκινήτων και Μηχανών  (.xls)

Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών  (.xls)

Τουριστικά Γραφεία (.xls)

Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων που διατίθενται από το Υπουργείο Τουρισμού υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους.

Το Υπουργείο Τουρισμού δεν φέρει ευθύνη για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης των εγγράφων. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα περί παράβασης διοικητικών διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από ειδικότερες διατάξεις. (ν. 3448/2006 άρθρο 6 παρ. 3,4 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν. 4305/2014 , Π.Δ. 28/2015 ” Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” , άρθρο 10 παρ. 3,4)

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top