Search
Close this search box.

Εκπαίδευση

Iστοσελίδα : Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία η διεύρυνση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης/κατάρτισης με εμπλουτισμό και διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων, ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και ιδιαίτερα για τους νέους. Γι αυτό η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πρωταρχικό στόχο και προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τόπου μας.  Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ενσωματώθηκε η λειτουργία των σχολών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Υπουργείο Τουρισμού και απομένουν κάποιες τελευταίες διοικητικές λεπτομέρειες.

Για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των επίλογων του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί στον τουρισμό το Υπουργείο εργάζεται σε μία σειρά δράσεων.

α) Ενισχύονται οι προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, στο τομέα του τουρισμού με στόχο την διοχέτευση στην τουριστική αγορά εξειδικευμένων στελεχών, επιστημονικής κατάρτισης ώστε ο ελληνικός τουρισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες διεθνείς τάσεις και να ικανοποιεί την ενεργό ζήτηση.
β) Σε συνεργασία με το ΥπΠΕΘΠΑ αναβαθμίζονται τα προγράμματα σπουδών των  Ανώτερων  Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και δημιουργείται επαγγελματική σχολή τριετούς φοίτησης που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση σε Έλληνες και ξένους σπουδαστές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι σπουδές θα παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσελκύσουν σπουδαστές από την ευρύτερη ευρωπαϊκή – μεσογειακή περιοχή αλλά και από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, με οικονομική συμμετοχή των σπουδαστών αυτών.  Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν την φοίτησή τους στις αντίστοιχες σχολές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  της χώρας.
γ) Αναθεωρούνται τα προγράμματα σπουδών των σχολών μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ και ΕΠΑΣ) του πρώην Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Με αυτό τον τρόπο, θα προσφέρεται στους νέους, υψηλού επιπέδου τεχνική εκπαίδευση, ώστε να συνεισφέρουν άμεσα σε κλάδους του τουρισμού συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ειδικές μορφές τουρισμού.
δ) Ενισχύονται τα Προγράμματα Σπουδών Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς του τουρισμού ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας για διεύρυνση και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των νέων αλλά και των απασχολούμενων στον τουρισμό. Τα Προγράμματα αυτά, θα δίδονται στους σπουδαστές μέσω των νέων δομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που έχουν συγκροτηθεί από το ΥπΠΕΘΠΑ.
Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο διαθέτει μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαμορφώνονται νέα προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί η δια βίου εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα σε επαγγελματίες του τουρισμού να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς την υποχρεωτική τους μετακίνηση.
ε) Το Υπουργείο υλοποιεί ήδη Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους, εποχιακά εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις στο χώρο του τουρισμού. Το Πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 4,5 εκατ. €, χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και στοχεύει στην κατάρτιση 2.875 ωφελουμένων.
στ) αναθεωρείται το πρόγραμμα σπουδών των Σχολών Ξεναγών το οποίο πλέον θα ολοκληρώνεται σε τρία εξάμηνα φοίτησης και απελευθερώνεται το επάγγελμα του ξεναγού.  Το Υπουργείο σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Ξεναγών (WFTGA) εργάζεται για την διατήρηση βιώσιμων Σχολών Ξεναγών χρησιμοποιώντας τη μακρά εκπαιδευτική εμπειρία τους, και στοχεύοντας στον διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, προσελκύοντας εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες και προσφέροντας σπουδές και σε άλλες γλώσσες πλην της Ελληνικής.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΥπΠΕΘΠΑ, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την  εκπόνηση προγραμμάτων ταχύρρυθμης κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού ειδικά για του αποφοίτους ανώτατων σχολών Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
ζ)  δημιουργείται μηχανισμός για την ανάλυση θεμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  σε συνεργασία με φορείς του τουρισμού ώστε να  αναδειχθούν  νέα προγράμματα σπουδών και να προσδιοριστούν οι ανάγκες ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για την συγκεκριμένη δράση έχει συσταθεί κατάλληλη ομάδα από εμπειρογνώμονες. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται ήδη σε  συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος  και έχουν  προσδιοριστεί οι ανάγκες για τις βασικές τουριστικές ειδικότητες.

Scroll to Top