Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δράσεις & Υποέργα

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει τα ακόλουθα έργα:

Α. Υλοποιείται η Δράση 16931 ως εξής:

Υποέργο 1 – Διαχείριση προορισμού

Το Έργο «Διαχείριση Προορισμών» (Destination Management), σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης, αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Υποέργο 2 – Ορεινός τουρισμός:

Στόχοι του έργου αποτελούν:

­ Βελτίωση τουριστικού προϊόντος ορεινού τουρισμού, ώστε να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους ανταγωνιστές

­ Αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων και ορεινών μονοπατιών υψηλού επιπέδου που θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ

­ Επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικών ευκαιριών για τον ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελείς για ολόκληρη την περιοχή

Υποέργο 3 – Τουρισμός υγείας & ευεξίας μέσω της χρήσης ιαματικών πηγών:

Το έργο «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών» εντάσσεται στα έργα τουριστικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου. Στηρίζεται στην αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, με την δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Υποέργο 4 – Αγροτουρισμός και γαστρονομία:

Ο βασικός στόχος του παρόντος Έργου είναι η ανάπτυξη ενός Δικτύου (Συστήματος Διασύνδεσης) Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (Agri-Food, Gastronomy and Tourism Interconnection System – AGTIS) που θα λειτουργεί ως θεματικός DMO της χώρας για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό.

Υποέργο 5 – Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων:

Η υλοποίηση του έργου εμπίπτει στο πλαίσιο των αρχών της Πράσινης και Γαλάζιας Ανάπτυξης και έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, τον εξορθολογισμό του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου, αλλά και την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Υποέργο 6 – Προσβάσιμες παραλίες:

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό.

Υποέργο 7 – Τουρισμός καταδύσεων και υποβρύχιος τουρισμός:

Το έργο «Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός» βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Γαλάζιας Ανάπτυξης και αφορά στην προστασία και προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που έχει η χώρα με βάση τις αρχές της αειφορίας, καθώς και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Χώρας με την ενίσχυση της διαφοροποίησής του και την ανάπτυξη προϊόντων ειδικού ενδιαφέροντος. Η προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης καταδυτικών/υποθαλάσσιων πάρκων δεν αποσκοπεί μόνο στο επιχειρηματικό κέρδος, καθώς τα καταδυτικά πάρκα παρουσιάζουν ήπια κερδοφορία, αλλά στην προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος, στην τοπική οικονομία και απασχόληση, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, και στην προσθήκη μίας νέας δραστηριότητας στο ελληνικό τουριστικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που ενδείκνυται για όλο το χρόνο.

Υποέργο 8 – Γραφείο Διοίκησης Έργου (Project Management Office – PMO )

Το έργο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών Γραφείου Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων της δράσης 16931 του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα, ο PMO υποστηρίζει την προετοιμασία της υλοποίησης των έργων, παρακολουθεί αποτελεσματικά την πορεία τους, εντοπίζει εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη επίτευξη των οροσήμων και την ολοκλήρωση των έργων και εισηγείται μέτρα παρακολούθησης και διαχείρισής τους. Παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση των έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Θεματική Περιοχή 2: Σύστημα συντονισμού και επικοινωνίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων

Υποέργο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην παρακολούθηση και παραλαβή των μελετών της δράσης 16931  

Το έργο αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση και παραλαβή των μελετών και ερευνών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων του έργου 16931 του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων του Υπουργείου καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας παραλαβής τους. Ειδικότερα:

Ομάδα Υπηρεσιών 1: Υποστήριξη του φορέα υλοποίησης στην οργάνωση των διαδικασιών για την επίβλεψη των μελετών/ερευνών.

Ομάδα Υπηρεσιών 2: Υποστήριξη της παρακολούθησης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των μελετών/ερευνών.

Ομάδα Υπηρεσιών 3: Παροχή υπηρεσιών για την επιβεβαίωση συμμόρφωσης των παραδοτέων κάθε μελέτης/έρευνας με τις προδιαγραφές του έργου.

Β. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση υλοποιείται η δράση 16921 με τα ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1 – Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Υποέργο 2 – PMO Τεχνική Βοήθεια Δράσης 16921-Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού»


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Καταγγελίες για έργα ΤΑΑ


Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «παροχή υπηρεσιών Γραφείου Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων της δράσης 16931 του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού – Δράση 16931» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180902).

Scroll to Top