Ο στρατηγικός στόχος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την Αττική για την περίοδο 2007-2013 είναι «η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της περιφέρειας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου».

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ως εξής:

  • Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας.
  • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της περιφέρειας.
  • Δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας.

Άξονες προτεραιότητας

  1. Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας-ενέργειας.
  2. Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης.
  4. Αναζωογόνηση αστικών περιοχών.
  5. Τεχνική στήριξη εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του προγράμματος ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top