Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines

Δράση – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης

Παραδοτέα: Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων τηςCovid-19 στον τουρισμό & Έκθεση κατευθυντήριων γραμμών για επιπτώσεις στον τουρισμό. 

Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υλοποίησε τέσσερις δράσεις για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της πανδημίας.

Η παρούσα δράση παρέχει αναλυτική επισκόπηση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό της Ελλάδας μέσω των στατιστικών στοιχείων που διατίθενται στη χώρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Έκθεση Αξιολόγησης των Επιπτώσεων της COVID-19 στον Τουρισμό.

Επιπλέον η Έκθεση κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στον τουρισμό παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τη μέτρηση της τουριστικής δραστηριότητας βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και στην ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών για τον τουρισμό της Ελλάδας.

Στόχος είναι να συμβάλει στο σύστημα μέτρησης της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ως χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα και της διαχείρισης των προορισμών, καθώς και της ανθεκτικότητας του κλάδου και της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τις επιπτώσεις διαφόρων κρίσεων.

Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD)

Activity – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines

Deliverable:  Covid-19, Tourism Impact Assessment Report & Tourism Impact Monitoring Guidelines Report. 

The Ministry of Tourism, in collaboration with the World Tourism Organization (UNWTO) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) have implemented four activities to help Greece’s tourism sector recover from the impact of the pandemic.

This activity provides a concrete overview of the impact of the pandemic on tourism in Greece through the statistics available in the country. Findings are available in the COVID-19 Tourism Impact Assessment Report.

Furthermore, the Tourism Impact Monitoring Guidelines Report presents a series of recommendations regarding the measurement of tourism activity based on lessons learnt during the pandemic, as well as on the analysis of Greece’s current tourism statistics and knowledge system.

The aim is to contribute to the measurement system of tourism activity in Greece as a useful tool to boost the competitiveness of the private sector and destination management, as well as the resilience of this industry and its capacity to face and address the impact of various crises.

Scroll to Top