Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 88985/ΙΑ

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 2047 Β΄Περιγραφή: Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για το επάγγελμα του […]