Αποφάσεις

Υ.Α. 543606/1980

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1298/Β/1980Περιγραφή: Καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει