Κ.Υ.Α. 23908/1991

Ημερομηνία: 09 04 1991 ΦΕΚ: 208/Β/1991Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90