Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/2738/2001

Ημερομηνία: 09 05 2001 ΦΕΚ: 530/Β/2001Περιγραφή: Συμπλήρωση της Τ/4486/3.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2202/Β/22.12.99) Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις […]