Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/15802/2003

Ημερομηνία: 24 12 2003 ΦΕΚ: 1927/Β΄/2003Περιγραφή: Τροποποίηση της 520010/6/26.1.1994 υπουργικής απόφασης Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας γηπέδων γκολφ, προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων γκολφ