Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006

Ημερομηνία: 28 08 2006 ΦΕΚ: 1225 Β΄Περιγραφή: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ […]