Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16753/2008

Ημερομηνία: 29 08 2008 ΦΕΚ: 1726/Β/2008Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/31.7.2000 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών […]