Υ.Α. 52650/5.12.2012

Ημερομηνία: 05 12 2012 ΦΕΚ: 3327 Β’Περιγραφή: Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011: η Δ/νση Καζίνο παραμένει στο Υπουργείο Τουρισμού έως την 31.08.2013.