Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 12952/11.06.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1488 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 7073/17.05.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού “Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος […]