Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 19431/28.08.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ:Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 798/13.01.2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβένρησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας […]