ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την με α.π. 14235/10.09.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4037) Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και τα οριζόμενα στην με α.π. 15191/29.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΚ465ΧΘΟ-8Ξ3) Δημόσια Πρόσκληση προς Παρόχους /Τουριστικά Γραφεία για υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και την με α.π. 15357/01.10.2020 Τροποποίηση της (ΑΔΑ: 9ΝΓΥ465ΧΘΟ-ΔΜΝ), και έπειτα από την …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »