ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ που αφορούν στην  πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας σύμφωνα με την υπ. αρ ΣΟΧ1/2020 (αρ. πρωτ. 72/30.01.2020 ΑΔΑ: 6Σ1Ξ465ΧΘΟ-ΟΥ6)  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  Πινάκων