Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη για την μεταστέγαση των Γραφείων της ΠΥΤ Κρήτης

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Αποστολή διακήρυξης δημοπρασίας για τοιχοκόλληση – Πρόσκληση Μελών Επιτροπής Στέγασης