Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention 

Δράση: Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας. 

Παραδοτέα: Οδικός χάρτης υποστήριξης Υποστήριξης ΜΜΕ Τουρισμού και Διατήρησης Εργασίας & Έκθεση Σεμιναρίων.

Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εκπόνησαν οδικό χάρτη για τη στήριξη των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης μετά την πανδημία.

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει μια δέσμη από δράσεις σχεδιασμένες ειδικά για το Υπουργείο Τουρισμού, τους κλαδικούς συλλογικούς φορείς του τουρισμού και τις τουριστικές ΜΜΕ, η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να ανακάμψουν ταχύτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς που έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Η επιλογή των δράσεων βασίστηκε σε εκτενή έρευνα μεταξύ τουριστικών φορέων, τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και στελεχών του Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Οικονομικών. Με τη βοήθεια αυτής της έρευνας αξιολογήθηκαν τα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη διετία, αναλύθηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των τουριστικών επιχειρήσεων στη μετά COVID-19 εποχή και ζητήθηκαν οι προτάσεις των άμεσα ενδιαφερομένων για το είδος της στήριξης που θα επιθυμούσαν.

Greece: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation Package – Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19

Activity: Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention 

Deliverable: Roadmap for Supporting Tourism MSMEs and Job Retention

The Ministry of Tourism, in collaboration with the World Tourism Organisation (UNWTO) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has prepared a roadmap to support tourism micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) and to help retain jobs.

The roadmap includes a set of actions designed specifically for the Ministry of Tourism, the tourism industry collective bodies and the tourism MSMEs, the implementation of which will help tourism businesses recover swiftly from the effects of the pandemic and achieve the best possible economic results in the market conditions prevailing today.

The selection of proposed actions was based on extensive research among tourism bodies, tourism businesses as well as officers of the Ministry of Development and Investments and the Ministry of Finance. This research contributed in assessing the support measures implemented in the previous two years, in the analysis of the needs and priorities of tourism businesses in the post-COVID-19 era, and in getting suggestions from stakeholders on what kind of support they would like.

Scroll to Top