Κ.Υ.Α. Τ/9803/2003

Ημερομηνία: 16 09 2003 ΦΕΚ: 1323/Β/2003Περιγραφή: Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, όπως ισχύει.